Quy chế quản lý sinh viên đối với sinh viên đào tạo đại học hệ chính quy

Quan trọng

Quan trọng 10/2016/TT-BGDĐT

27/8/2017 | Văn bản Bộ và Nhà nước
Quy chế đánh giá đánh giá kết quả rèn luyện của nguời học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, Biểu mẫu đánh giá

Quan trọng

Quan trọng số 16/2015/TT-BGDĐT

27/8/2017 | Văn bản Bộ và Nhà nước
GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN VAY VỐN
17/9/2018 | Văn bản Phòng Công Tác Sinh Viên
HO-TRO-SU-CO-MOI-TRUONG-BIEN-THUA-THIEN-HUE

2306/BGDĐT-KHTC

12/7/2017 | Văn bản Phòng Công Tác Sinh Viên
QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM

03/2014/TT-BGDĐT

9/5/2016 | Văn bản Bộ và Nhà nước