Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Huynh tuyển dụng

03:17 PM - 11/10/2017
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Kỹ sư điện, Hệ thống điện, Tự động hóa, Kỹ sư cơ khí, Cơ điện tử

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Huynh cần tuyển dụng những vị trí sau:

- Kỹ sư điện, Hệ thống điện, Tự động hóa.Số lượng: 08 người.

- Kỹ sư cơ khí, Cơ điện tử.Số lượng: 02 người.

Các tệp tin đính kèm: