Phản hồi của tư vấn viên


Không thể đăng nhập vào tài khoản được, máy báo lỗi không đúng! Tài khoản và mật khẩu khởi tạo là mã số SV không được!

Chào em,

Em xem lại thông báo hướng dẫn đăng nhập hệ thống nhé

http://ctsv.dut.udn.vn:8081/ThongBao/ChiTiet?id=326

6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên