Phản hồi của tư vấn viên


Khi học lại học cải thiện thì sẽ tính điểm như thế nào ạ? Mong trả lời sớm từ ban cố vấn.

Vấn đề học cải thiện : abc

6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên