Phản hồi của tư vấn viên


Ban tư vấn cho em hỏi cách đăng nhập để đánh giá điểm rèn luyện online, nếu làm như máy kỳ trước thì em có thể nộp giấy điểm rèn luyện ở phòng công tác sinh viên được không.

Chào em, về cách đăng nhập để đánh giá điểm rèn luyện em vào trang website thông báo của phòng Công tác sinh viên tại địa chỉ http://ctsv.dut.udn.vn:8081/ThongBao/ChiTiet?id=323 .Trong đó có ghi rõ cách thức đăng nhập và thời gian sinh viên tự đánh giá, trừ khoa PFIEV và Chương trình tiên tiến vẫn đánh giá điểm rèn luyện trên giấy, toàn bộ các sinh viên còn lại phải đánh giá online 

6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên