Phản hồi của tư vấn viên


cho em hỏi thời hạn đánh giá rèn luyện online đả hết em có cách nào để đánh giá bổ sung không ạ?

Chào em, về cách đánh giá điểm rèn luyện online Phòng Công tác sinh viên đã thông báo trên website http://ctsv.dut.udn.vn:8081/ThongBao/ChiTiet?id=323

27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
25/6/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên