Phản hồi của tư vấn viên


Em chào thầy(cô) Thầy(cô) cho em hỏi: kì vừa rồi em đăng kí học 18 tín chỉ trong đó có 2 chỉ học lại. Và đủ điểm xét học bổng thỳ em có cần phải viết đơn xin xét học bổng không? Em cảm ơn ạ

Chào em.

Nếu như kỳ vừa rồi em có số TC học lần thứ nhất không ít hơn 14 TC, không có học phần nào kết quả dưới 5 điểm (kể cả học phần học lại), điểm xét học bổng và điểm rèn luyện của em từ lại Khá trở lên thì em không cần làm đơn xin xét học bổng nhé.

6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên