Phản hồi của tư vấn viên


dạ anh chị cho em hỏi, em vào đánh giá điểm rèn luyện thì thấy thông báo bạn đã hoàn thành đánh giá rèn luyện, em thấy lạ vì em chưa đánh giá mà vì sao thông báo đã hoàn thành, xem chi tiết thấy được 100 điểm, xếp loại kém, trong khi đánh giá điểm tối đa 85 điểm, giờ em phải làm sao ạ?

Chào em, em hỏi thử xem lớp trưởng của lớp em đã duyệt danh sách chưa, tại vì nhiều lúc em đánh giá trễ nên bạn lớp trưởng không biết đã bấm duyệt tất cả, vì vậy sẽ xảy ra trường hợp em chưa nhập điểm mà vẫn được hoàn thành đánh giá nhưng với số điểm thấp

11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
25/6/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên