THÔNG BÁO VỀ CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

09:28 AM - 21/12/2017

Quyết định 1254-QD-DHBK về miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018

Link đính kèm: https://drive.google.com/file/d/18Sb2BLrLoD-Z8K7ZJma3CL7k6Ob-QmDo/view?ts=5a163d60

Quyết định 1251-QD-DHBK về miễn giảm học phí cho sinh viên con CBCC công tác tại ĐHĐN học kỳ I năm học 2017 - 2018

Link đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1Du7SPdYeQKtxDH65FmPks5jJEmhR6aUK/view?ts=5a163bda