THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM CHO SINH VIÊN HỌC KỲ I 2017 - 2018

10:04 AM - 24/11/2017

1251-QD-DHBK (QD THCDCS doi voi SV la con CBVC cong tac tai DHDN, HK I-17-18).Link đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1Du7SPdYeQKtxDH65FmPks5jJEmhR6aUK/view?ts=5a163bda

1252-QD-DHBK (QD THCDCS ho tro CPHT cho SV DTTS thuoc ho ngheo, can ngheo NH 17-18).Link đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1HaI-dGkJk7otBAE0gcgS5Id9m9A_0Qlu/view?ts=5a163bea

1253-QD-DHBK (QD TCXH doi voi SV HK I-17-18).Link đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1o_hAahnz0jCV-4UW89XTx7owe5fa0VBv/view?usp=sharing_eip&ts=5a163d52

1254-QD-DHBK (QD THCD mien, giam HP doi voi SV HK I- 17-18).Link đính kèm: https://drive.google.com/file/d/18Sb2BLrLoD-Z8K7ZJma3CL7k6Ob-QmDo/view?usp=sharing_eip&ts=5a163d60