Thông báo hoàn thiện thông tin để đăng ký bảo hiểm y tế khóa 2017

04:08 PM - 07/11/2017

Thông báo hoàn thiện thông tin để đăng ký bảo hiểm y tế khóa 2017.

Các lớp trưởng thống kê và nộp theo lớp (cả bản cứng và bản mềm) về phòng Công tác sinh viên trước ngày 12/11/2017.

 

Các tệp tin đính kèm: