tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

04:30 PM - 13/09/2017

- Sinh viên nộp hồ sơ (gồm:minh chứng cộng điểm thưởng, đơn đề nghị xét học bổng) để xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017 về phòng Công tác sinh viên  (A321) gặp chuyên viên Đào Thị Hương Duyên

- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 12/9/2017 đến 15h00 ngày 22/9/2017 (Sau thời gian trên phòng Công tác sinh viên không giải quyết).

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN PHẢI LÀM HỒ SƠ ĐỂ ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

- Sinh viên được cộng điểm thưởng trong quá trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo công văn số:269/ĐHĐN-ĐTN của Giám đốc Đại học Đà Nẵng phải nộp bổ sung minh chứng (bản photo).

- Sinh viên không đủ số tín chỉ đăng ký học lần 1 vì đã học vượt tại học kỳ trước, muốn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ này phải nộp đơn xin xét học bổng khuyến khích học tập.

- Sinh viên không đủ tín chỉ đăng ký học lần 1 theo khung chương trình đào tạo, cần làm đơn có xác nhận của Khoa và nộp theo đơn vị lớp.

Các tệp tin đính kèm: