THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO SINH VIÊN KHÓA 2017

09:35 AM - 29/08/2017
- Quy chế Công tác sinh viên (trích lược)
- Quyền và nghĩa vụ của sinh viên
- Quy định về Tuần sinh hoạt công dân sinh viên 
- Đánh giá kết quả rèn luyện
- Công tác khen thưởng - kỷ luật đối với sinh viên
- Các văn bản liên quan đến sinh viên

Các tệp tin đính kèm: