“Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2017-2018”

03:33 PM - 25/05/2017

Thời gian: Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 11/08/2017

Địa điểm: Hội trường F, Hội trường A, phòng F110 trường Đại học Bách khoa

Đối tượng: Sinh viên các lớp khóa 2014, 2015, 2016

(có thời khóa biểu kèm theo)

Các tệp tin đính kèm: