TIẾP NHẬN MINH CHỨNG CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN VÀ ĐƠN XIN XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

10:22 AM - 01/03/2017

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

            Sinh viên hệ chính quy, chính quy liên thông trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

II. ĐIỀU KIỆN XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

-        Sinh viên không bị hình thức kỷ luật mức khiển trách trở lên trong học kỳ I năm học 2016-2017;

-        Số tín chỉ đăng ký học lần I của học kỳ I năm học 2016-2017 không ít hơn 14 tín chỉ;

-        Kết quả tất cả các học phần (kể cả các học phần học lại) không dưới 5.0 (thang điểm 10);

-        Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 phải đạt từ loại Khá trở lên;

-        Điểm trung bình chung học bổng học kỳ I năm học 2015-2016 phải từ 7.0 trở lên (có tính điểm ưu tiên).

            Đối với những sinh viên được cộng điểm ưu tiên trong quá trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017 thì phải nộp bổ sung minh chứng (bản photo) về Phòng Công tác sinh viên.

            Trường hợp cá nhân sinh viên học không đủ số tín chỉ lần 1 vì đã học vượt tại học kỳ trước muốn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập thì phải làm đơn xin xét học bổng khuyến khích học tập và nộp về Phòng Công tác sinh viên.

            Trường hợp tập thể sinh viên học không đủ số tín chỉ lần 1 vì chương trình đào tạo cảu học kỳ không có đủ số tín chỉ thì cần làm giấy xác nhận của Khoa và nộp về Phòng Công tác sinh viên theo đơn vị lớp (mỗi lớp 01 giấy xác nhận).

III. THỜI GIAN TIẾP NHẬN MINH CHỨNG CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN VÀ ĐƠN XIN XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

-        Sinh viên nộp bổ sung minh chứng cộng điểm ưu tiên và đơn xin xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017 về Phòng Công tác sinh viên (A.132) gặp chuyên viên Đới Phương Thanh.

-        Thời gian tiếp nhận: từ ngày 27/02/2017 đến trước 15h00 ngày 10/03/2017.

-        Sau thời gian trên Phòng Công tác sinh viên sẽ không giải quyết các trường hợp bổ sung.