HOC BONG CUA CÔNG TY CATERS DE VIETNAM

02:18 PM - 19/10/2017
Đơn vị tài trợ

HOC BONG CUA CÔNG TY CATERS DE VIETNAM

Yêu cầu

Sinh viên CNTT

Công ty CATERS DE VIETNAM dành 2 suất học bổng cho sinh viên.

Sinh viên được chọn đáp ứng các yêu cầu sau:

  + Sinh viên khoa Công nghệ thông tin;

  + Số lượng: 2 sinh viên;

  + Sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt;

  + Sinh viên chưa được nhận bất kỳ học bổng nào trong năm 2017.

Các tệp tin đính kèm:

6/11/2017 Hiệp hội JBAV & Japan Business Federation
26/10/2017 DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK II NĂM HỌC 2016-2017
23/10/2017 DOOSAN VINA
19/10/2017 HOC BONG CUA CÔNG TY CATERS DE VIETNAM