DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VALLET 2017

08:32 AM - 05/09/2017
Đơn vị tài trợ

Vallet

Yêu cầu

sinh viên nhận học bổng Vallet theo thứ tự từ 1-20 trong danh sách

29/1/2018 trường đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp
22/1/2018 Chương trình học bổng: Invest your talent in Italy (for students)