HỌC BỔNG TOKAI KOGYO 2017

03:02 PM - 27/03/2017
Đơn vị tài trợ

TOKAI KOGYO

Yêu cầu

Tiêu chuẩn về kết quả học tập: Đạt điểm trung bình học tập học kỳ II năm học 2015-2016 và học kỳ I năm học 2016-2017 từ loại “Giỏi” trở lên (điểm từng môn học tối thiểu ≥ 5 điểm, tổng số tín chỉ cho từng học kỳ ≥14 tín chỉ). - Tiêu chuẩn về kết quả rèn luyện: Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 và học kỳ I năm học 2016-2017 từ loại “Tốt” trở lên. - Ưu tiên những sinh viên: (1) Đạt kết quả nghiên cứu khoa học, (2) Tham gia hoạt động phong trào.

Số lượng và giá trị học bổng:

          - Số lượng học bổng: 10 Suất

          - Giá trị: 300USD/1 suất

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/03/2017 đến 16h30 ngày 14/04/2017.

 Hồ sơ đăng ký xét, cấp học bổng gồm:

          - Đơn xin cấp học bổng (tự viết);

          - Bảng điểm học tập học kỳ II năm học 2015-2016 và học kỳ I năm học 2016-2017;

          - Bảng kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 và học kỳ I năm học 2016-2017;

          - Bản sao công chứng các chứng nhận ưu tiên (nếu có);

          - Thư giới thiệu của giảng viên chủ nhiệm (nếu có).

Nơi nhận hồ sơ:

          PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (A132 - CV. Đào Thị Hương Duyên)

          Điện thoại: 02363. 738 268

         

Các tệp tin đính kèm:

19/10/2017 HOC BONG CUA CÔNG TY CATERS DE VIETNAM
18/10/2017 Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng TOYOTA
11/10/2017 HỌC BỔNG MR BEAN
6/10/2017 DOANH NGHIỆP