Cán Bộ Viên Chức Chức Vụ Nhiệm Vụ

TS. Nguyễn Văn Đông

Mobile: 0905736555

Email: nvdong@dut.udn.vn

Trưởng Phòng

Phụ trách công việc chung của Phòng Công tác sinh viên và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các công tác thuộc nhiệm vụ của phòng.

ThS. Nguyễn Văn Cả

Mobile: 0986169017

Email: nvca@dut.udn.vn

Phó Trưởng phòng

Quản lý các hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các hoạt động văn-thể-mỹ của sinh viên.

ThS. Phan Minh Thắng

Mobile: 0913402314

Email: pmthang@dut.udn.vn

Phó Trưởng phòng

- Quản lý Trung tâm hỗ trợ sinh viên & quan hệ doanh nghiệp;
- Quản lý công tác chế độ chính sách & miễn, giảm học phí cho sinh viên.

KS. Nguyễn Trung Tiến

Mobile: 0905020744

Email: nttien@dut.udn.vn

Chuyên viên

- Phụ trách công tác giảng viên chủ nhiệm;
- Phụ trách nghĩa vụ quân sự;
- Phụ trách quản lý thông tin sinh viên.

CN. Đào Thị Hương Duyên

Mobile: 0906492462

Email: dthduyen@dut.udn.vn

Chuyên viên

- Phụ trách công tác văn thư của phòng Công tác sinh viên;
- Phụ trách các hoạt động Olympic, sinh viên giỏi của sinh viên.

CN. Phùng Huyền Nhung

Mobile: 0906552011

Email: phnhung@dut.udn.vn

Chuyên viên

- Hỗ trợ xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên;
- Phụ trách quản lý hồ sơ sinh viên.

CN. Đới Phương Thanh

Mobile:

Email: dpthanh@dut.udn.vn

Chuyên viên

- Hỗ trợ chế độ chính sách cho sinh viên;
- Phụ trách công tác Giảng viên chủ nhiệm chương trinh Chất Lượng Cao (CLC).

Admin2

Mobile:

Email:

Quan tri

ThS. Phạm Trường Thi

Mobile: 0935081776

Email: ptthi@dut.udn.vn

Phó Trưởng Phòng